Modix allmänna villkor för onlineförsäljning

Modix allmänna villkor för onlineförsäljning

 1. definitioner

För avtalets syften ska vart och ett av de termer som anges nedan anses ha den innebörd som tillskrivs det:

 1.1. Avtal – avtal om försäljning.

 1.2.Montering – Montering av system.

 1.3.Köpare – den part till vilken Varan säljs, eftersom nämnda part identifierar sig i köpordern.

 1.4. Förbrukningsmaterial – varje material som förbrukas i driften av ett system.

 1.5. Nedbrytbar – varje del som slits ut i sin avsedda användning i driften.

 1.6.Leverans – enligt GTC ‎ 6.

 1.7.GTC/GTC – var och en/några/alla bestämmelser i detta dokument, beroende på vad som kan vara fallet, som kan uppdateras av Modix då och då.

 1.8.Import – importen av föremålet till köparens territorium.

 1.9.Indikation – varumärke, namn, logotyp och/eller varumärke tillhörande Modix, eller System, beroende på omständigheterna.

 1.10. Driftinstruktion – instruktioner, inklusive, utan begränsning, manualen.

 1.11.Artikel – System eller del.

 1.12.Kit – en uppsättning delar som kan sättas ihop till ett operativt system. Ett kit ska inte innehålla förbrukningsvaror.

 1.13.Licens – villkoren i Avtalet som avser Köparens rättigheter i Varan.

 1.14.Manual – Modix manual för drift, regelbundet underhåll och periodiskt underhåll av det aktuella systemet.

 1.15.Modix – Modix Modular Technologies Ltd..

 1.16.Kontorstid – 09:00 till 18:00 GMT+3 på vardagar. söndag-torsdag.

 1.17.Drift – den avsedda användningen av ett system och dess regelbundna underhåll.

 1.18. Driftsplats – den webbplats som Köparen utser som plats för driften av systemet.

 1.19.Del – varje del av ett system.

 1.20.Parter – Modix och Köpare tillsammans.

 1.21.Part – Modix och köpare.

 1.22.Periodisk underhåll – periodiskt underhåll av ett system, enligt instruktioner från Modix.

 1.23.PO – inköpsordern som skickats av köparen till Modix via det angivna formuläret på webbplatsen.

 1.24.PO-bekräftelse – bekräftelsen av PO, skickad av Modix till köparen.

 1.25.Pris – det pris som tillskrivs föremålet på webbplatsen vid tidpunkten för ingåendet av köpet.

 1.26. Regelbundet underhåll – rutinmässigt underhåll av system av köparen, enligt instruktioner från Modix.

 1.27.Reglering – alla regler som är tillämpliga på avtalet inklusive men inte begränsat till försäljning, import och drift.

 1.28.Försäljning – Försäljningen av en vara eller en del av Modix till köparen initierad av köparen med hjälp av det angivna formuläret på webbplatsen.

 1.29. Avsnitt – en del av avtalet.

 1.30.Support – stöd till köparen vid användning, drift eller regelbundet underhåll av system.

 1.31.Supportförfrågan – Köparens begäran om support från Modix.

 1.32.System – systemet som säljs till köparen, monterat eller som ett kit, inklusive var och en av dess delar.

 1.33.Tredjepartsdel – varje del som är föremål för en försäljning men inte tillverkad av Modix.

 1.34.Webbplats – Modix hemsida: www.modix3d.com

 1.35. Affärsdag – en dag som anses vara en arbetsdag i det territorium där Modix, eller någon på dess vägnar, utför den relevanta åtgärden.

 2. Tolkning

 2.1. Termer som inte definieras i avtalet ska ha den betydelse som ges av termerna av allmänt bruk inom branschen.

 2.2. Rubriken eller rubriken för de olika sektionerna eller allmänna avtalen är endast avsedda för bekvämlighet och är inte avsedda och ska inte anses för något syfte modifiera eller förklara eller placera någon konstruktion på någon av bestämmelserna i avtalet.

 2.3. Hänvisningar till alla avtal, bestämmelser, förordningar eller förordningar inkluderar alla ändringar av dessa eller ersättningar helt eller delvis.

 2.4. Vid eventuella inkonsekvenser eller diskrepanser mellan dokumenten som utgör avtalet, ska följande prioritetsordning gälla:

 a. PO-bekräftelsen;

 b. Dessa allmänna avtal:

 c. PO;

 3. Försäljningsavtalet

 3.1.En försäljning ska initieras av Köparen genom att skicka in en PO till Modix med hjälp av det angivna formuläret på Webbplatsen.

 3.2. När Modix skickar Köparen respektive PO-bekräftelse träder Avtalet i kraft.

 3.3.Köparen bekräftar att PO-bekräftelsen kan skilja sig från PO-bekräftelsen på följande sätt:

 a. Leveranstid, särskilt med avseende på artiklar som är, eller inkluderar, en eller flera Tredjepartsdelar.

 b. Den tredje part som tillverkar en eller flera Tredjepartsdelar.

 c. Ursprunget för varje artikel.

 d. Transportsätt.

 e. 

 3.4. Avtalet för försäljningen ska bestå av följande dokument i följande prioritetsordning:

 a. PO-bekräftelsen.

 b. Dessa allmänna avtal.

 c.Instruktionsdokument och andra dokument som nämns i Avtalet och Webbplatsen i relation till respektive Artikel.

 d. PO.

 3.5.Köparen bekräftar att Modix inte garanterar att artiklarna eller delarna ska vara av den mest avancerade eller senaste modellen.

 4.Föreskrift

 4.1.Köparen ska erhålla och inneha alla tillstånd som är relevanta för dess utförande enligt denna verksamhet och ska följa alla tillämpliga relevanta regler.

 4.2.Alla kostnader för registrering, legalisering och översättning kommer att stå på Köparens bekostnad.

 4.3.Modix garanterar inte att Delarna, Systemet, deras import eller drift ska överensstämma med tillämpliga regler, och Köparen avsäger sig härmed oåterkalleligt alla anspråk mot Modix, som härrör från regulatoriska frågor.

 5. Ytterligare representationer och skyldigheter från köparen

 5.1.Köparen hade goda möjligheter att noggrant undersöka varje vara, har gjort det och funnit en sådan lämplig för dess behov.

 5.2.Köparen har alla resurser som krävs för importen, monteringen, i den mån det är tillämpligt, och driften av föremålet eller delen, inklusive men inte begränsat till, mänskliga resurser, teknisk kapacitet, know-how och erfarenhet, verktyg och verktyg.

 5.3.Köparen ska följa alla instruktioner inklusive följande:

 a. Ändringar av driftplatsen som måste utföras innan någon operation.

 b. Rutiner och villkor för verksamheten.

 5.4 Alla instruktioner, muntliga eller skriftliga, ska ges på engelska.

 5.5.Köparen godkänner att Modix inte kommer att leverera programvara med Objektet.

 5.6.Köparen ska utan dröjsmål underrätta Modix om varje intrång i Modix immateriella rättigheter som blir känd för Köparen angående Systemen. Köparen ska, på Modix begäran och kostnad, bistå Modix i alla åtgärder som Modix anser nödvändiga för att stoppa intrånget i dess patent och varumärken.

 6.Delivery

 6.1. Om inte annat avtalats av parterna –

 a. Varan och/eller delar ska levereras till köparen på driftplatsen DDU (Incoterms 2000).

 b. Varan och/eller Delarna ska skickas efter att Modix mottagit hela respektive pris.

 6.2.Modix ansvarar inte för förseningar i leveransen som är ett resultat av förseningar i leverans till Modix av Tredjepartsdelar.

 6.3.Modix ansvarar inte för förseningar i leveransen som beror på förseningar i tredje parts logistiktjänster.

 6.4.All försening i leveransen som beror på försening i utförandet av köparen ska ske på köparens risk, ansvar och bekostnad.

 6.5.Modix är inte skyldigt att fortsätta att leverera och sälja något system som inte längre tillverkas av det.

 7.Assembly

 7.1. I den mån ett system levereras i ett kit, ska köparen montera systemet i enlighet med respektive monteringsmanual som tillhandahålls av Modix.

 7.2. Monteringen ska utföras på Driftplatsen.

 8.Licens

 8.1.Köparen ska ha den icke-exklusiva, ej överlåtbara, royaltyfria, eviga, begränsade rätten att driva systemet för dess avsedda användning, och delarna som en del av systemet enbart för köparens affärsverksamhet och enligt villkoren i Avtal.

 8.2.Du får inte göra systemet eller delarna tillgängliga på något sätt för någon tredje part för användning i tredje partens affärsverksamhet; 

 8.3.Ingen licens eller överföring av några rättigheter från Modix under några upptäckter, uppfinningar, patent, affärshemligheter, upphovsrätter eller annan form av immateriell egendom beviljas eller underförstås härmed. 

 9.Support

 9.1. Varje supportförfrågan ska innehålla en tydlig och korrekt beskrivning av köparens problem.

 9.2. Varje supportförfrågan ska skickas till Modix via e-post eller via det relevanta formuläret på webbplatsen, om tillgängligt.

 9.3.Modix kommer att stödja köparen via e-post under kontorstid. Supporten ska ges inom 5 (fem) arbetsdagar efter det faktiska mottagandet av respektive supportförfrågan.

 9.4.Modix kommer inte att tillhandahålla något stöd för systemanpassning.

 10.Priser och betalningsvillkor

 10.1. Priset ska vara netto och exklusive eventuell skatt eller avgift.

 10.2. I den mån Försäljningen är föremål för betalning av ytterligare skatt av Modix (inklusive men inte begränsat till, moms och inköpsskatt) ska Priset ökas med summan av ytterligare skatt.

 10.3.Alla betalningar ska göras antingen genom: banköverföring till Modix konto som anges i PO-bekräftelsen i den valuta som anges på webbplatsen, fritt överförbar, eller online kreditkortsbetalning på Modix webbplats

 10.4. Oavsett äganderättsövergången ska Modix behålla en säkerhetsintresse för alla Modix-objekt som levereras till Köparen tills alla belopp som är skyldiga från Köparen har mottagits i sin helhet av Modix. Modix ska ha alla rättigheter för en säker part, alla jämförbara rättigheter enligt tillämplig lag för att skydda Modix säkerhetsintresse.

 10.5. Om kostnaden för Produkttillverkning eller Leverans ökar mellan PO-bekräftelsen och Leveransen, har Modix rätt att, efter skriftligt meddelande till Köparen, justera Priserna. Nämnda meddelande ska ange höjningens art.

 11.Warranty

 11.1.Modix garanterar att Delarna vid leveranstillfället och under 12 (tolv) månader därefter ska vara av det slag och den kvalitet som beskrivs.

 11.2. Om något fel i utförande eller material uppträder i Delar, ska Köparen meddela Modix om felet och skicka de felaktiga Delarna till Modix på Köparens bekostnad och risk. Modix kommer, inom 30 (trettio) arbetsdagar efter mottagandet av nämnda meddelande och de felaktiga delarna, att reparera eller byta ut den felaktiga delen och skicka den till köparen.

 11.3. Garantin är villkorad av korrekt transport, lagring och användning av Delarna och täcker inte:

 a. Skador till följd av att delar hanteras av en icke-kvalificerad och/eller obehörig person.

 b.Delar som har modifierats utan Modix skriftliga godkännande i förväg, eller som har utsatts för fysisk påfrestning, missbruk, otillåten användning, försumlighet eller olycka, eller som har förvarats felaktigt;

 c.Defekter i Delarna orsakade efter Leveransen av Modix; eller

 d.Defekter som orsakats av Köparen eller andra, eller som på annat sätt härrör från eller tillskrivs, direkt eller indirekt, Köparens beteende, verksamhet eller prestation.

 e. felaktig användning och/eller att inte följa bruksanvisningen.

 f.anpassningar eller felaktig användning av köparen

 11.4. Utan motsats till något annat gäller denna garanti inte nedbrytbara material och/eller tredjepartsdelar. Tredjepartsdelar som inte är nedbrytbara ska omfattas av den garanti som beviljas av respektive leverantör med avseende på den relevanta Tredjepartsdelen, om överhuvudtaget.

 11.5. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, UTOM FÖR GARANTIN SOM ANGÅR I DETTA AVSNITT 11, AVSÄGER MODIX UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT I DEN I OCH MED OCH MED SYSTEMET I OCH MED OCH ELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. LAGAR SOM GÄLLER FRÅN TID TILL TID I VISSA JURISDIKTIONER KAN INNEBÄRA GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAGAS, ELLER KAN ENDAST UNDANTAGAS I EN BEGRÄNSAD OMFATTNING, OCH DETTA AVTAL SKA LÄSAS OCH KONSTRUERAS FÖR UNDERSTÅENDE EN PROVISANT. KÖPAREN SKA VARA ANSVARIG FÖR ALLA GARANTIER DEN UTFÖR, ANTINGEN DIREKT ELLER INDIREKT, UTTRYCKLIGT ELLER ENLIGT LAG, UTOM DEN GARANTI SOM UTTRYCKLIGEN GES I DENNA GTC ‎11.

 12.Modix immateriella rättigheter

 12.1.Modix Indikationer och Systemets Indikationer är och ska alltid vara Modix exklusiva egendom.

 12.2.Köparen får inte använda Modix's Indikationer annat än för avsedd användning.

 12.3.Köparen ska inte ta bort och inte tillåta att någon Modix-indikation tas bort från en vara.

 12.4.Köparen får inte direkt eller indirekt kopiera, bakåtkonstruera, demontera, dechiffrera, reproducera dekompilera, demontera, ändra, duplicera, skapa härledda verk eller på annat sätt manövrera eller utföra liknande handlingar eller tillåta någon annan att utföra sådana handlingar på något system eller del.

 13. Ersättning

 13.1. Köparen ska försvara, gottgöra och hålla Modix skadeslös från och mot allt ansvar, skada, förlust, kostnader och utgifter (oavsiktliga och indirekta skador exkluderade), inklusive utan begränsning med avseende på personskada, som orsakats på grund av någon handling eller utelämnanden av köparen i samband med import, lagring, drift eller annan disposition av någon av föremålen.

 13.2. Modix ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för, och köparen ska hålla den oskadlig och hålla den skadeslös från och mot, någon representation eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på systemet, som kan ha gjorts eller getts av köparen eller av någon anställd eller tjänsteleverantör därav, och som inte uttryckligen godkänts av Modix skriftligen.

 14. Ansvarsbegränsning

 14.1.Med förbehåll för garantibestämmelserna avsäger sig Köparen härmed alla befintliga och/eller framtida anspråk angående någon Vara.

 14.2. Modix totala sammanlagda ansvar för anspråk, vare sig det gäller kontrakt, skadestånd (inklusive ensam eller samtidig vårdslöshet) eller enligt lag som härrör från design, utveckling, tillverkning, försäljning, leverans, återförsäljning, reparation, utbyte, användning eller intrång i eller av Systemen får inte överstiga 50 % (femtio procent) av Priset som kan tilldelas den eller de föremål som ger upphov till anspråket.

 14.3. Modix ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några speciella skador eller följdskador, oavsett om de orsakas, vare sig av Modix ensamma eller samtidiga försumlighet eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till kostnader och utgifter som uppstår i samband med arbete, omkostnader, transport, installation, eller avlägsnande av systemen eller ersättningsanläggningar eller försörjningskällor.

 15.Force Majeure

 15.1. Som force majeure ska betraktas: arbetskonflikter och alla andra omständigheter utanför Modix kontroll, såsom militära aktioner, civila oroligheter, mobilisering, upplopp, brand, explosion, översvämning, föreläggande, allmän brist på material, bränsle, kraft och transporter, olyckor och myndighetsåtgärder, allt i den mån nämnda omständigheter hindrar fullgörandet av förpliktelser som ska fullgöras enligt Avtalet.

 15.2. Om det på grund av force majeure-förhållanden blir omöjligt att fullgöra avtalet inom en godtagbar period, har Modix rätt att säga upp avtalet genom skriftligt meddelande med omedelbar verkan.

 15.3. Betalningsförpliktelser ska inte vara föremål för Force Majeure.

 16. Uppsägning

 16.1 Avtalet kan sägas upp omedelbart av endera parten om den andra parten:

 a. Bryter väsentligt mot skyldigheterna eller bestämmelserna i avtalet, förutsatt att om överträdelsen är avhjälpbar, ska avtalet inte sägas upp om den andra parten har åtgärdat överträdelsen inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet av skriftligt meddelande som skickats av den avslutande part.

 b. Begår bedrägeri eller någon annan olaglig handling eller underlåtenhet i samband med eller påverkar avtalet.

 c.Gör en överlåtelse till förmån för sina borgenärer eller låter en konkursförvaltare utses eller går i likvidation.

 16.2. Uppsägning av Avtalet av någon anledning kommer inte att befria Parterna från uppfyllandet av deras förpliktelser som var pågående vid den tidpunkten, inte heller kommer det att förutsätta uppsägning eller uppsägning av något ansvar som de tidigare förvärvat.

 

 17. Återgå

 17.1.Köparen kan returnera oöppnade varor i originalförpackningen inom 14 dagar från dagen för mottagandet av varorna. Om 14 dagar eller mer har gått sedan mottagandet kan vi inte erbjuda dig full återbetalning.

 

 17.2.Köparen bör kontakta Modix för en returförfrågan för att bekräfta returadressen. Begäran ska innehålla anledningen till begäran om retur och bilder på varorna i originalförpackning. Köparen står för kostnaden för returförsändelsen.
Artiklar kommer att skickas inom 14 dagar från återbetalningsbekräftelsen från Modix.

 17.3. När föremålen väl har öppnats och/eller används är det Modix enda beslut om att acceptera återbetalningsförfrågningar. Köpare bör vara fullt samarbetsvilliga med Modix support innan de skickar in en begäran om återbetalning för öppna/begagnade varor.       

 17.4.All retur som görs av Köparen utan skriftligt returtillstånd från Modix kommer att betraktas som en otillåten retur ("Oauktoriserad retur"). Obehöriga returer kommer inte att bli föremål för återbetalning.

 17.5. Observera att alla återbetalningar INTE inkluderar frakt och/eller andra avgifter såsom budtransaktioner eller tullavgifter, tariffer, skatter och tullar. Eventuella avgifter för lagerpåfyllning kommer att dras av från det totala återbetalningsbeloppet.

 17.6.Du får inte begära återbetalning om du misslyckas med att slutföra tullklareringen eller misslyckas med eller vägrar att hämta dina produkter vilket resulterar i att produkter returneras eller förstörs av tullkontoret. Köpare kommer att betala avgifterna för att returnera varorna till försändelsens ursprung och betala tillbaka för de nya fraktkostnaderna.

 17.7.Vid mottagandet av den returnerade varan kommer vi att undersöka den fullständigt och meddela dig via e-post, inom 10 till 15 arbetsdagar, om du har rätt till retur. Om du har rätt till retur kommer vi att återbetala enligt din ursprungliga betalningsmetod.

 17.8. Behandlingstiden för återbetalningskredit kan variera beroende på betalningsmetod. Återbetalningar via kreditkort kan ta 14-20 arbetsdagar innan de återspeglas på ditt konto, medan banköverföringar kan vara snabbare.

 

 18.Uppdrag

 18.1. Varken Avtalet eller någon rättighet eller intresse i Avtalet får överlåtas eller på annat sätt överlåtas, helt eller delvis, av Köparen utan föregående skriftligt medgivande från Modix.

 18.2.Modix kan överlåta Avtalet eller alla rättigheter eller intressen i Avtalet till någon närstående part.

 19. Meddelanden

 19.1.Alla formella meddelanden, förfrågningar, samtycken och andra meddelanden enligt detta till endera parten ska anses vara tillräckliga om de ingår i ett skriftligt dokument som levereras personligen, skickas med expressbud (såsom DHL eller UPS), eller rekommenderad post, i alla fall adresserad till sådan Part på följande adress eller sådan annan adress som hädanefter kan anvisas skriftligen av sådan Part till annan Part i enlighet härmed.

 a.Modix adress – Tuval 15, Ramat Gan, Israel

 b. Köparens adress – som anges i köpordern.

19.2.Alla sådana formella meddelanden, förfrågningar, samtycken och annan kommunikation ska anses ha levererats (i) vid personlig leverans eller, på datumet för sådan leverans (såvida inte denna dag inte är en arbetsdag i jurisdiktionen för mottagande, i vilket fall leverans anses ha skett nästa sådan bankdag), och (ii) i fallet med rekommenderat brev, den tionde bankdagen efter postningen. 

 20.Avstående

 20.1.Det faktum att Modix en gång eller flera underlåter att utöva någon rättighet eller vidta någon åtgärd som den kan ha rätt till ska inte tolkas som ett avstående från dess rätt att utöva sådan rätt eller vidta sådana åtgärder vid ett senare tillfälle.

 21. Avskiljbarhet

 21.1. Om någon av avsnitten i avtalet, eller delar därav förklaras helt eller delvis ogiltigt eller ogiltigt på grund av att det strider mot gällande lagstiftning, ska denna bestämmelse anses inte vara inkluderad och avtalet ska fortsätta att gälla för resten i dess villkor, såvida inte avtalets giltighet är villkorat av att bestämmelsen i fråga eller dess utelämnande innebär väsentlig skada för balansen mellan parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

 22. Parternas oberoende

 22.1. Ingenting i avtalet ska utgöra eller tolkas för att skapa ett samriskföretag, poolarrangemang, partnerskap eller formell affärsorganisation av något slag. 

 22.2. Parterna ska alltid förbli oberoende entreprenörer och ingen av parterna ska agera som ombud för den andra.

 22.3. Ingenting i avtalet ska tolkas så att det föreskriver delning av vinster eller förluster som härrör från båda parters ansträngningar.

 23.Tvistlösning

 23.1. Avtalet och alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller i samband med avtalet, inklusive alla frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, kommer att styras av och tolkas i enlighet med bestämmelserna i lagen i staten Israel utan hänsyn till bestämmelser om lagkonflikt.

 23.2. Alla tvister, oavsett juridisk grund, som uppstår i samband med avtalet eller den affärsrelation som existerar mellan parterna, ska vara föremål för exklusiv jurisdiktion för den behöriga domstolen i Tel Aviv, Israel, som köparen samtycker till, utan hänsyn till bestämmelserna lämpligt forum.

 23.3.Den slutgiltiga domen ska vara verkställbar i det land där parten har hemvist mot vilken den verkställs, i vilket land som helst där parten bedriver verksamhet och i alla länder där System som säljs nedan är tillgängliga för systemanvändare.

 23.4.Köparen är medveten om att skadestånd i sig kanske inte är en adekvat gottgörelse och att Modix kan erhålla föreläggande i händelse av att köparen bryter mot villkoren häri i det relevanta territoriet.

 24. Hela avtalet och tillägg

 24.1. Avtalet innehåller hela överenskommelsen mellan parterna med avseende på ämnet häri och ersätter och upphäver alla tidigare och samtidiga skriftliga eller muntliga förhandlingar och avtal mellan dem angående ämnet härav.

 24.2. Avtalet kan endast ändras skriftligen, med båda parters underskrift.